Menu

Equilibrium B116 Queen Mab 50ml Koningsblauw/Magenta

Equilibrium B116 Queen Mab 50ml Koningsblauw/Magenta

Equilibrium B116 Queen Mab 50ml koningsblauw/magenta

Kijk bij die gelegenheid ook gelijk even in de Op=Op shop
voor mooie producten met megakortingen van maar liefst 33%

Meer details

b116

€ 33.90

Equilibrium B116 Queen Mab 50ml koningsblauw/magenta
Ja, deze beauty is nu op voorraad :-) Jouw bestelling is natuurlijk van harte welkom.

Wens jij ook de Light Pen vial van deze prachtige fles te bestellen?
Binnen kort zal ik een order naar Italië sturen. Reserveer dus snel jouw eigen wens op

https://aurasoma.nu/3289-losse-ampul-116-koningin-mab-koningsblauwmagenta.html

B116 - Koningin Mab

 

Koningin Mab

B116 - Koningsblauw / Magenta

Geboren op 14th January, 2019 om 14:00pm GMT

 

 

Koningsblauw nodigt ons uit om onszelf duidelijker/klaarder te zien, en meer nog dan te focussen op de uiterlijke projecties van onszelf ondersteunt deze kleur ons om naar binnen te kijken. Aangezien het Koningsblauw in deze fles nu gekoppeld is aan het Magenta in haar heldere vorm, niet het Diep Magenta zoals in B0, moedigt zij ons ook aan om naar binnen te kijken zonder enig oordeel over wat we zien in onszelf. Deze fles markeert een zeer betekenisvolle verschuiving in relatie tot het Aura-Soma systeem. Voor mij is dit werkelijk deel van het nieuwe begin zoals bedoeld in ‘Buiten/Voorbij/Meer dan Kleur’ (‘Beyond Colour’). Dit geeft ons de aanwijzing dat Aura-Soma werkelijk daar is voor diegenen die zichzelf wensen te her-inneren, de (onder)delen bijeen te rapen zodat we in staat kunnen zijn om de verschillende aspecten van ons wezen te kunnen samenbrengen. Minder nadruk leggen op wat we denken over dingen of hoe we ons voelen en die aspecten van ons wezen waarnemen zoals de voorbijtrekkende wolken achter de helderblauwe hemel van de geest. De kristalhelderheid van de geest zelf in termen van de nachtelijke hemel is weerspiegeld in het bewuste niveau van deze fles, de bovenste fractie. Het onbewuste/onderbewuste aspect, het Magenta, toont ons hoe belangrijk het is dat we onze zorg, onze warmte, onze liefde in de kleine dingen inbrengen, hoe het is dat we dit mededogen naar onszelf met anderen beginnen te manifesteren en hoe het is dat we de weg vinden om onze verschillen te overwinnen. Het Magenta ondersteunt de mogelijkheid van integratie binnenin onszelf, de integratie van de tegenstrijdigheden/wanverhoudingen van de innerlijke conflicten die we onvermijdelijk zien nu we beginnen dieper door te dringen door te kijken in onszelf in de diepere niveaus van onszelf.

Het geboorteproces in termen van mijn bewustzijn kwam eerder dan 14 December, werd geactualiseerd op 14 December en groeide voortdurend totdat deze geboorte plaatsvond. Koningin Mab is de koningin van de Feeën.

Koningin Mab verscheen in verschillende theologische en artistieke werken ; Shakespeare verwees naar haar in ‘Romeo & Juliet’ en ze komt regelmatig voor in Ierse overleveringen onder de naam van Mab, Maebh, Medb of Maeve. Medb is gekend als Keltische Oppermachtige Godin van Oorlog en Vruchtbaarheid. In veel teksten wordt naar haar verwezen naar haar sexuele dapperheid en dominantie. Percy Bysshe Shelley schreef een episch moreel gedicht, genoemd ‘Koningin Mab’, waarin hij naar haar verwijst als naar de ‘Koningin van Spreuken’.

FEE

Ik ben de Fee Mab: het is mij gegeven

Het wonderlijke van de wereld te bewaren :

De geheimen van het onmetelijke verleden,

In het onfeilbare geweten van mensen,

Die strenge, niet-vleiende kroniekschrijvers, vind ik :

Ik oogst de toekomst, vanaf de oorzaken die zich voordoen

Bij elk gebeuren : het is niet de steek

Die een vergeldende herinnering plant

In de harde boezem van de zelfzuchtige mens ;

Noch dat extatisch en uitbundig geklop

Dat de volgeling van de deugd voelt wanneer die

De gedachten en handelingen van een welbestede dag opsomt,

Geest van de Natuur ! Hier !

In deze oneindige wildernis

Van werelden, in wier onmetelijkheid

Zelfs verheffende inbeelding wankelt,

Hier is uw passende tempel.

Maar toch is niet het lichtste blad

Dat ruist naargelang de passerende bries

Minder vervuld van uzelf :

Ook de gemeenste worm niet

Die op de loer licht in graven en zich tegoed doet aan de doden

Deelt minder uw eeuwige adem.

Geest van de Natuur ! jij !

Onvergankelijk als dit tafereel,

Hier is uw passende tempel.

Percy Bysshe Shelley was bekend als zijnde onconventioneel, een idealist en een fervente vegetariër. Hij zag vegetarisme als een levenswijze, een manier om zorg te wijden aan de kleine dingen ; hij herkende de tegenstrijdigheid tussen het liefhebben van dieren en deze op te eten, hij daagde conventie uit. Shelley’s mening was niet alleen een politiek gebaar, het was ook socio-economisch en had te maken met het wezen van de aarde, zijn liefde voor de natuur, zijn liefde voor de dieren en hoe hij de conventionele vormen van relaties ervaarde als iets om zeer moeilijk bij te blijven. In andere woorden : de liefde, zoals we die zien in de basis van de fles, en datgene dat ons gevraagd wordt om naar te kijken binnenin onszelf is buiten/voorbij conventie.

De nummering is zeer betenisvol bij deze specifieke fles ; we weten dat het geheel van het Aura-Soma systeem samenkomt in een 8, het geheel van de numerologische betekenis van de letters van Aura-Soma herleidt tot 26/8. Met de 116 hebben we een 8. Wanneer we kijken naar de nummers van het tijdstip van geboorte, dan zien we 14/1/2019 > 9 ; een manier om hiernaar te kijken, is een 18/9. Dit voelt voor mij zeer toepasselijk omdat de Fysieke Rescue/Redding samen met de 8 bijna hetzelfde is als een ondersteunende energie voor wat de 8 inhoudt. Wanneer we kijken naar de betekenis van die 8 die verschijnt, dan moeten we ook kijken naar de Spirituele Rescue/Redding, de 0, en dan moeten we ook kijken naar de 20, de Rescue/Redding van het Kind of de Nieuwe Tijds Rescue/Redding of het Sterrekind ; de B20 toont zich in een diepere vorm, ietwat tussen de 0 en de 20. Op die manier zien we de 8-relatie met de beginnende fles van de serie, de 0, dan de 2 met de 0 als iets dat ook die spirituele Rescue/redding inhoudt omwille van de 0 met de 2. Wanneer we kijken naar de 8 als de fles tussenin (in termen van kleuren gradatie) de lichtere versie van de 0 en de diepere versie van de 20, dan kunnen we stellen dat we kijken naar iets heel dieps als zou dit ook een dieper niveau van spirituele rescue/redding kunnen zijn en de innerlijke reis van misschien dat deel van onszelf dat aan de rand van de rotswand staat met alles van het potentieel van wat kan zijn in relatie tot de elementen en toch moeten we leren en begrijpen hoe we door in contact te komen met de elementen, we daarmee kunnen werken in samenwerking met natuurgeesten, met de energie van Koningin Mab als een vorm van 2-energie, een soort van Hoge Priesteres energie, zij is ook deel van de geest der natuur zelf, zoals Shekinah. Volgens de Kabalah is Shekinah het vrouwelijke aspect verborgen in de natuur.

De geboorte van Koningin Mab valt tussen 2 eclipsen, wat het tijdstip van de geboorte van een nieuwe fles als zeer aangrijpend maakt. De gedeeltelijke zonne eclips op 5 januari jl. duidt aan dat alle mogelijkheden beschikbaar zijn en dat we opnieuw kunnen beginnen, terwijl we oude gedragspatronen opschonen zodat we in staat zijn om vooruitgang te maken.

 

In Licht en Liefde

 

 


Queen Mab
B116 - Royal Blue / Magenta
Born 14th January, 2019 at 14:00pm GMT
Royal Blue invites us to see ourselves more clearly, and rather than focusing on the external projections of ourselves, it supports us to look within. As the Royal Blue is now linked in this bottle with the Magenta in its bright form, not Deep Magenta as in B0, it is also encouraging us to look without judgement at what we see in ourselves. This bottle marks a very significant shift in relation to the system of Aura-Soma. To me it’s really part of the new beginnings of what Beyond Colour has been all about. It gives us the indication that really Aura-Soma is for those who wish to re-member themselves, to pull together the parts to be in the position to be able to bring the different aspects of our being together. Putting less emphasis on what we think about things or how it is we feel and to perceive those aspects of our being as the passing clouds behind the clear blue sky of mind. The crystal clarity of the mind itself in terms of the night sky is reflected in the conscious level of this bottle, the upper fraction. The unconscious/subconscious aspect, the Magenta shows us how important it is that we put our caring, our warmth, our love in to the little things, how it is that we begin to manifest that compassion towards ourselves with others how it is that we might find the way to overcome our differences. The Magenta supports the possibility of integration within ourselves, the integration of the discrepancies of the inner conflicts which we inevitably see as we begin to penetrate deeper into looking in to ourselves at the deeper levels of ourselves.

The birthing process in terms of my awareness came prior to December 14th, became actualised on December 14th and has continued to grow until it is that this birth has taken place. Queen Mab is the Queen of the Fairies.

Queen Mab has appeared in many different theological and artistic works, she is referred to by Shakespeare in ‘Romeo & Juliet’ and frequently in Irish lore under the name of Mab along with, Maebh, Medb and Maeve. Medb is known as a Celtic Sovereignty Goddess of War and Fertility. In many texts she is referred to as having sexual prowess and dominance. Percy Bysshe Shelley wrote an epic moral poem called ‘Queen Mab’ in which he refers to her as ‘Queen of Spells’.

FAIRY

I am the Fairy Mab: to me ‘tis given
The wonders of the human world to keep:
The secrets of the immeasurable past,
In the unfailing consciences of men,
Those stern, unflattering chroniclers, I find:
The future, from the causes which arise
In each event, I gather: not the sting
Which retributive memory implants
In the hard bosom of the selfish man;
Nor that extatic and exulting throb
Which virtue’s votary feels when he sums up
The thoughts and actions of a well-spent day,
Spirit of Nature! here!
In this interminable wilderness
Of worlds, at whose immensity
Even soaring fancy staggers,
Here is thy fitting temple.
Yet not the lightest leaf
That quivers to the passing breeze
Is less instinct with thee:
Yet not the meanest worm
That lurks in graves and fattens on the dead
Less shares thy eternal breath.
Spirit of Nature! thou!
Imperishable as this scene,
Here is thy fitting temple.
Percy Bysshe Shelley was recognised as being unconventional, an idealist and an avid vegetarian. He thought of vegetarianism as a way of life, a way of putting the care in the little things, he recognised the discrepancy between loving animals and eating them, he challenged convention. Shelley’s view was not only a political gesture, it was also socioeconomic and to do with the being of the earth, his love of nature, his love of animals and how he found the conventional forms of relationship something which were very difficult to adhere to. In other words the love, like that which is in the base of the bottle, and what it is that we’re asked to look at within ourselves is beyond convention.

The numbering is very significant with this particular bottle, we know the whole of the system of Aura-Soma comes to be an 8, the whole of the numerological significance of the letters Aura-Soma are a 26/8. With the 116 we’ve got an 8. When we look at the numbers of the time of the birth then 14/1/2019 > 9, the way that could be seen is an 18/9. That feels to me very appropriate because the Physical Rescue with the 8 is almost like a supportive energy for what is contained within the 8. When we look at the significance of that 8 appearing then we’ve also got to look at the Spiritual Rescue, the 0 and we’ve also got to look at the 20, the Child Rescue or the New Aeon Rescue or the Star Child, the B20 shows itself in a deeper form, kind of in between the 0 and the 20. In that sense the 8 relationship with the beginning bottle of the sequence, the 0, then the 2 with the 0 as being something that is also encompassing that spiritual rescue quality because of the 0 with the 2. When we look at the 8 as the bottle in between (in terms of the colour gradation) the lighter version of the 0 and the deeper version of the 20 so it is then that we’re looking at something very profound of how it might also be a deeper level of spiritual rescue and the inner journey of perhaps that part of ourselves that stands at the edge of the cliff with all of the potential of what can be in relation to the elements and yet we need to learn and to understand how it is that through getting in touch with the elements we can work with them in cooperation with nature spirits, with the energy of Queen Mab as a kind of number 2 energy, a kind of High Priestess energy, she’s also part of the spirit of nature herself, like Shekinah. Shekinah as the female aspect Kabbalahisitically hidden in nature.

The birth of Queen Mab falls between two eclipses making this a very poignant time for the birth of a new bottle. The partial solar eclipse on January 5th signifies that many possibilities are available and we can start afresh, cleansing old behaviour patterns in order that we are able to make progress.

With Love and Light, Mike

 

B116 - Koningin Mab

 

B116 - Koningin Mab

Mike’s Verdere Gedachten 29-1-2019

 

 

Uittreksels uit ‘Queen Mab, Canto I’

Aanschouw de zegewagen van de Feeën Koningin !

Hemelse renpaarden stampen op de onverzettelijke lucht;

Op haar woord vouwen hun ragfijne wimpels op,

En ze stoppen gehoorzamend naar de teugels van licht:

Deze die de Koningin van Spreuken inbracht,

Ze spreidde een toverspreuk over die plek,

Terwijl ze sierlijk achteruit leunde uit de etherische wagen,

‘Aanschouw de zegewagen van de Feeën Koningin !’ : we zouden dit kunnen zien als een directe connectie met Oberon en Titania ; vanuit Aura-Soma standpunt is 85 de ‘return journey’ (de ‘terugreis’) van de 7, de finale test van het vertrouwen en hoe kritiek het is in deze tijden dat de mensheid ontwaakt tot het feeën rijk, het etherische web van de planeet. Wat Percy Bysshe bevestigt met ‘En ze stoppen gehoorzamend naar de teugels van licht : Deze die de Koningin van Spreuken inbracht’ is zoals Koningin Mab ons nu vraagt, 200 jaar later, om te kijken waar wij onze verbinding met de natuur kwijtspeelden, waar we onze verbinding met de geest in de natuur verloren, waardoor we loskwamen van de gloeidraden van licht, waarbinnen we functioneren, omdat deze niet gevoed werden naar behoren. De gedachte van het etherische voertuig, ‘de etherische wagen’ is ook diepgaand in relatie tot de fles. Wanneer we ons lichtlichaam ontwikkelen en we werken aan de mogelijkheid om het innerlijke kind te helen, dan is het ons innerlijke kind dat de kans heeft om verbinding te maken met het etherische web, het lichtveld en het feeënrijk. Het is belangrijk in relatie tot de toekomst van de planeet dat deze verbinding terug gemaakt wordt.

Ik ben de Fee Mab : het is mij gegeven

Het wonderlijke van de wereld te bewaren :

De geheimen van het onmetelijke verleden ;

In het onfeilbare geweten van mensen,

Die strenge, niet-vleiende kroniekschrijvers, vind ik :

Ik oogst de toekomst, vanaf de oorzaken die zich voordoen

Bij elk gebeuren : het is niet de steek

Die een vergeldende herinnering plant

In de harde boezem van de zelfzuchtige mens ;

In andere woorden : het zijn de consequenties van wat we van onze voorouders meekregen, die we onder ogen moeten zien in termen van het brengen van een verandering voor onszelf ; deze fles vraagt ons om onze voorouderlijke wortels te doorgronden in relatie tot de genetische codes waarin we ons bevinden, doch niet vanuit een veroordelend standpunt ; we kunnen deze uitdagingen zien als geschenken en mogelijkheden tot groei. Naar analogie de compost gebruiken om in staat te zijn te groeien tot een gezonde plant met een sterk immuun systeem, daartoe moeten we de situatie van het verleden kunnen inschatten op een positieve manier zodat we vooruit kunnen gaan.

De gedachten en handelingen van een welbestede dag

Zijn onvoorzien, en door mij niet geregistreerd :

Laat ons niet denken dat alles onmiddellijk gaat veranderen door liefde en aandacht te schenken aan de kleine dingen zoals in het helder Magenta. Om een radicaal verschil te maken, dient deze aandacht volgehouden te worden gedurende een lange periode.

En het is me nog toegestaan de sluier

van sterfelijke broosheid te scheuren, opdat de geest

gehuld in onveranderlijke zuiverheid mag weten.

Wanneer we zorg en aandacht schenken in wat we ook doen, dan kunnen we werkelijk een verschil maken naar het opdagen van het licht van binnenuit en hoe het lichtlichaam ontwikkelt.

Het vurige spoor van de zegewagen,

En het grijze licht van de ochtendstond

Kleurend de wollige wolken

die de dageraad bedekten.

Bleek nog, dat het pad van de zegewagen

Voerde middendoor een onmetelijke holte,

Stralend met miljoenen constellaties, getint

Met schakeringen van grenzeloze kleur,

En half omringd met een gordel

Onophoudelijk knipperende meteoren.

Opnieuw verwijzend naar dat begrip van Verbinding met Oberon en Titania : de vurige zegewagen, zelfs wanneer we ons bevinden in de wereld tussenin, de wereld van gevoelens tussen de onbewuste tendensen en hetgeen meer bewust is binnenin onszelf, dan is dààr de mogelijkheid dat een nieuwe dageraad zal komen, de koppeling tussen het voelende en het zijnde en het is dààr dat we dit vinden in alle flessen. ‘De grenzeloze kleur’, de schakeringen binnenin al de talloze kleuren, die de aard van ons eigenste bewustzijn kan identificeren. Koningin Mab wijst er ons op dat we dieper zouden kijken in onze zielereizen om te kunnen komen tot een dieper begrijpen van de aard van onze ziel.

De magische wagen schreed verder.

Naarmate zij hun bestemming bereikten

leken de renpaarden het tempo te versnellen ;

De zee was niet langer te onderscheiden ; aarde

Tussen wat bewust is en wat onbewust is, daar ligt die koppeling waarover we spreken in Vicky’s fles, B5, Geel/Rood : de koppeling tussen het voelende wezen en het instinctieve wezen.

Uittreksels van ‘Queen Mab, Canto II’

Wanneer die verre wolken van gevederd goud

Met hun diep purpere schaduw glanzen

als eilanden op een donkerblauwe zee ;

De ‘donker blauwe zee’ betekent voor mij het Konings Blauw in de bovenste fractie van de fles.

Dan is jouw verbeelding boven de aarde gestegen,

En vouwde diens vermoeide vleugel op

In de tempel van de Fee

Door de Konings Blauw/Gouden connectie maken we de koppeling tussen het voelende wezen en het instinctieve wezen en kunnen we de perceptie krijgen van wat boven ons is. De kans die deze fles biedt, dit begrijpen van Koningin Mab, heel duidelijk uitgelegd door Percy Byssche Shelley, is de mogelijkheid tot verbinding met de subtiele rijken.

Toch zijn het niet de gouden eilanden

Die ginder schitteren in die vloed van licht,

Deze eilanden, die waarnemingen van verlichting of licht die we mogen verwerven, zijn slechts een fractie van het volle begrip. De omvang van bewustheid is niet beperkt tot het verlangen naar alleen het licht, het is ook alwat ons brengt tot het begrijpen van het totale beeld, het ganse perspectief dat ons aangeboden wordt. Koningin Mab heelt de mogelijkheid van hunkering naar verlichting, de hunkering naar perfect zijn, eilanden in de oceanen van bewustzijn. De kans die we hebben met Koningin Mab is ons bewustzijn en ons gebrek aan bewustzijn te integreren ; deze zijn niet zo verschillend op het terrein van bewustheid, die mogelijkheid te integreren, en niet veroordelend te zijn jegens onszelf vermits we ons bevinden op dit pad.

Noch de gevederde doeken

Die uitgespreid liggen over de schitterende zonne zetel

Noch de glanzende oceanengolven die

die prachtige koepel bedekken,

Zo mooi, zo prachtig om te zien

Wat Mab’s etherisch paleis kon bieden.

Deze helder blauwe hemel van de geest, ‘die prachtige koepel’, waar het is dat we klaarheid van waarneming kunnen vinden doorheen het Koningsblauw om de aard van de geest te kunnen zien achter de wolken van gedachten of gevoelens en werkelijk te komen tot ons zijn/wezen in relatie tot de eenheid van al wat is. Dit is een mogelijkheid en het is beschreven, ‘wat Mab’s etherisch paleis kon bieden’, zo is het dat deze fles wijst in de richting van het innerlijke kind, en ook iets dat zich uitstrekt voorbij het innerlijke kind naar dat gevoel van zich bevinden aan de rand van de bergwand kijkend naar het onbekende met een gevoel van vertrouwen op de ondersteuning omdat het lichtlichaam onveranderlijk is.

Leer om anderen gelukkig te maken. Geest, kom !

Dit is uw grote beloning : - het verleden zal opstijgen ;

Jij zal het heden aanschouwen ; Ik zal u

De geheimen van de toekomst onderwijzen.

De Fee en de Geest

Naderden de overhangende kantelen.

Het is niet zozeer ons eigen geluk dat belangrijk is, ook wat we kunnen doen voor iemand anders ; wanneer we ons doorheen de wereld bewegen kunnen we een bijdrage leveren voor anderen en als we dat doen, dan is daar een herkenning van geluk binnenin onszelf ; dit helpt ons om te overwinnen daar waar we ons geïdentificeerd hebben met minder dan het beste van onszelf. De enige deugdelijkheid die we kunnen bieden is een beetje geluk, een beetje vreugde brengen voor een ander. Percy Byssche Shelley beschrijft dit als één van de geheimen voor de toekomst. Naarmate we dichter komen bij het begrijpen van het geestelijke rijk, de geest in de natuur en hoe het is dat die groeit, zo brengt die ons naar een plaats waar we ons eigen geluk kunnen tegenkomen en ons gevoel van verbinding met het wezen van de Aarde kunnen verdiepen.

Hoe prachtig ! dat zelfs

De passies, de vooroordelen, de belangen,

Die het gemeenste wezen doen overhellen, de lichte aanraking

Die de fijnste zenuw ontroert,

En in een menselijk brein

De zwakste gedachte veroorzaakt, een link wordt

In de grote ketting van de natuur.

Al onze passies, vooroordelen, belangen, waarmee we ons zo identificeren, dit is wie ik ben, dit stelt mij voor, hebben die werkelijk een betekenis in relatie tot wie we zijn in termen van de ontwikkeling van het lichtlichaam om meer bewuste wezens te zijn, meer bewust te zijn in de wereld ? Niet echt, de vereenzelviging met de kracht van ons vooroordeel is niet waar we licht gaan vinden of waar we de waarheid voor onszelf vinden, ook niet waar het is dat geluk zich echt bevindt.

Aanschouw ! waar plezier lachte ;

Wat blijft er nu over ?- de herinnering

Van zinloosheid en schaamte —

Wat is daar onsterfelijk ?

Niets – het staat stil om

Een melancholisch verhaal te vertellen, om

Een vreselijke waarschuwing te geven : weldra

zal vergetelheid stilzwijgend

De overblijfsels van diens roem stelen.

Laten we ons niet druk maken over de identiteit die we brengen in wat we doen maar laat ons de aandacht brengen doorheen die Magenta energie in hoe we doen wat we doen, die kwalitatieve verschuiving neemt het belang weg van hoe het is dat roem of belangrijkheid van identiteit in wat we doen oppervlakkig relatief zijn tot de kwaliteit die we brengen in wat we ook doen.

Uittreksels uit ‘Queen Mab, Canto III’

FEE ! Zei de Geest

En hij fixeerde de etherische ogen

Van de Koningin van Spreuken

Ik dank u zeer. Jij hebt mij

een zegen gegeven die ik niet zal afstaan

en een les geleerd om nooit af te leren. Ik ken

Het verleden, en vandaar zal ik een poging wagen

Een waarschuwing voor de toekomst te verzamelen , zodat de mens

Voordeel mag halen uit diens vergissingen, en verder kan

Percy Bysshe Shelley herkende hoe de mens zich verwijdert en zich verwijderd heeft weg van de geest van de natuur, hoe Koningin Mab terug aanroepen dient te worden, de Koningin van het Feeënrijk, het besef dat de geest in de natuur terug dient aanroepen te worden want anders kunnen die echte positieve verschuivingen niet plaatsvinden : zelfs hij herkende dat in zijn tijd.

Wat de mens groots maakt en wat hem dwaas maakt in de context van de voorbereiding voor de verhevenheid van onze ziel.

MAB.

Keer u om, uitstekende Geest !

Veel blijft nog ongescand

Jij weet hoe groots de mens is

Jij kent zijn zwakzinnigheid :

Maar ik leer u wat hij is;

Leer toch de verheven bestemming

Dewelke de rusteloze tijd voorbereidt

Voor elke levende ziel.

Een aspect van het Konings Blauw is zowel datgene wat we niet zien als datgene wat we wel kunnen zien. We kunnen blind zijn voor datgene dat onmiddellijk voor ons ligt en niet in staat zijn om de oplossing te zien in plaats van al de problemen waarmee we geconfronteerd worden. Elk leven is slechts een knippering in het leven van de ziel. Laat ons niet zo gehaast zijn naar alles in dit leven, laat ons net het beste van onszelf geven ieder ogenblik, laat ons contact houden met de geest in de natuur, doorheen datgene dat we voorbereiden en waarnemen zodat dan doorheen die zorg en die aandacht de mogelijkheid bestaat dat kleine incrementele stapjes kunnen gezet worden in het leven van de ziel.

Alsof het overtreden van onze ziel, ons geluk, onze bekwaamheid om in samenwerking goed te doen zou gestraft worden in de natuurlijke orde van de Aarde, wat een voorbeeld van hoe deva’s werken namens de ziel.

Zijn sluimeringen zijn slechts gevarieerde pijnen

Zij bidden zoals schorpioenen op de bronnen van het leven

Daar is geen hel nodig om dwepers te vormen

Om diegenen die dwalen te straffen : de aarde draagt

In zichzelf tegelijk het kwade en de genezing ;

En de alom toereikende natuur kan diegenen

Straffen die haar wet overtreden, - zij alleen weet

Hoe rechtvaardig in verhouding tot de fout

Welke straf verdiend is.

Dit gaat hier opnieuw over het teveel ingesteld zijn op wat het is en niet open zijn voor het standpunt van een ander. De wet van de natuur, waarnaar we ook kijken met Koningin Mab, waar overtreden wij die wetten met onszelf ? Een van zijn grootste verhandelingen als auteur, als poëet, wat werkelijk uitzonderlijk was op dat moment, waren zijn verhandelingen over vegetarisme, hoe hij dit werkelijk wilde naar buiten brengen dat vlees eten niet iets was dat belangrijk was voor menselijke wezens. Ik raad werkelijk aan dat elkeen die een dieper inzicht wil verwerven over de morele en ecologische en nagenoeg socio-politieke kijk op het vegetarische zijn verhandelingen over vegetarisme zou lezen.

Wraak, en moord … En wanneer de stem van de rede,

Luid zoals de stem van de natuur, de naties zal wakker

Gemaakt hebben; en de mensheid zal waarnemen dat ondeugd

‘t zelfde is als onenigheid, oorlog en miserie ; dat deugd

‘t zelfde is als vrede, en geluk, en harmonie ;

Wanneer de rijpere aard van de mens het speelgoed van

diens kindertijd zal minachten ; dan zal de koninklijke glans

Haar kracht verliezen om te verblinden ; haar autoriteit

Voor mij is het bijna zoals, verwijzend naar de tijd waarin we ons bevinden, kiezen wij voor die conflictsituatie en kiezen we die situatie zoals we die zien manifesteren op wereldvlak op dit moment of kiezen we voor de mogelijkheid van vrede en harmonie. Waar begint dit ? Voor zeker heeft dit een start binnenin onszelf, dat diep Blauwe, dat helder Magenta, wijzend naar de mogelijkheid van heling of hoe we dit dieper gevoel van vrede kunnen vinden, die liefde binnenin onszelf die het oordeel dat we maken over allerlei dingen, opschort.

 

In Licht en Liefde

 

 

Aura-Soma Products Ltd. Logo