Menu

NIEUW Equilibrium B117 Pan 50ml Turquoise over rood

NIEUW Equilibrium B117 Pan 50ml Turquoise over rood

NIEUW! Van harte gefeliciteerd met Equilibrium B117 Pan - Turquoise/Rood

Reserveer jouw eigen fles via de mail,
dan zorg ik er met plezier voor zoals je van mij gewend bent.

Meer details

b117

Beschikbaarheid: Dit product is niet meer in stock


Informeer mij alsjeblieft als het product weer beschikbaar is.

€ 33.90

In winkelwagen

NIEUW! Equilibrium B117 Pan

 

Lieve vriend(in)

Met vreugde delen wij dit nieuws van Mike en Aura-Soma Products Limited. mee.

In Licht en Liefde

Het Academy Team

 

 

B117 - Pan

 

Pan

B117 - Turkoois / Rood

Geboren am 11. november 2019 um 11.11 Uhr GMT

 

 

Ik ben enthousiast over de geboorte van onze nieuwe fles en het voelt als een nieuwe echt belangrijke stap in de evolutie van het systeem. Turkoois/Rood en genoemd Pan, bijna de uitdrukking van de partner van Koningin Mab, een schitterend moment in de tijd (11/11), er zijn zoveel openingen voor ons, deuropeningen naar niveaus van zijn vermits de 11 altijd een deuropening is.

Wanneer deze fles tot leven komt, komt die door een open deur die ons voorspelt en inspireert in de richting van wat komen gaat.

De geest in de natuur onthuld in een dynamische vorm, de geest van de natuur die in alle bomen zit alsook in de planten, kristallen, edelstenen en binnenin onszelf ; in feite de geest van de natuur waar die ook bestaat. Het Turkoois is altijd de creatieve kracht als haar belangrijkste aspect evenals een uitdrukking van de reis ; het lijkt mij dat wanneer die gekoppeld is met het Rood, die creatieve kracht werkelijk naar de Aarde komt. Dat we een creativiteit kunnen manifesteren, dat we onze gedachten en gevoelens, ons Wezen en hoe deze onze eigen realiteit vormen, mogen begrijpen. In zekere zin is het een fles die naar mijn gevoel ieder van ons gaat helpen om verantwoordelijkheid te nemen voor onze innerlijke reis, op een manier die verder gaat dan projecties of overdracht. Het Turkoois waar we ook sterk aan denken in relatie tot de reis van individuatie en naarmate meer golven van bewustzijn beschikbaar worden voor ons in het lichtraster op de aarde, is het alsof we geaard kunnen worden en dit kunnen doen op een manier die vroeger minder bruikbaar was. Activering door de ouderen die nodig is voor het wezen van de Aarde om ons individueel en collectief te ondersteunen in de reis naar onszelf.

Vanwege de voor de hand liggende en diepgaande connectie met Queen Mab wil ik de „Hymne van Pan” door Percy Byshe Shelley citeren :

Vanuit de wouden en de hooglanden

Komen wij, ja komen wij ;

Vanuit de door water omgeven eilanden,

Waar luide golven verstommen

Luisteren naar mijn mooi fluitspel

De wind in het riet en in de biezen,

De bijen op de klokjes van tijm,

De vogels op de mirte struiken,

De 'cicale' boven in de limoen

En de hagedissen beneden in het gras,

Waren zo stil als ooit de oude Tmolus was,

Luisterend naar mijn mooi fluitspel

Vloeibare Peneus was aan 't stromen

En het ganse donkere Tempe lag

In de schaduw van Pilion, ontgroeiend aan

Het licht van de stervende dag

Versneld door mijn zoet fluitspel

De Silenen, en de Sylvanen, en de Fauns

En de Nimfen van de bossen en de golven,

Aan de rand van de vochtige rivier-gazons,

En de kant van de bedauwde grotten,

En alles wat toen aanwezig was en volgde,

Zweeg met liefde, zoals jij nu, Apollo,

Met afgunst op mijn zoet fluitspel.

Ik zong over de dansende sterren,

Ik zong over de complexe Aarde,

En over de Hemel, en de gigantische oorlogen,

En Liefde, en Dood, en Geboorte –

En dan veranderde ik mijn fluitspel,

Zingend hoe ik beneden in het dal van Maenalus

Een meisje achtervolgde doch een rietstengel vastgreep.

Goden en mensen, we zijn allemaal zo misleid

Het breekt in onze boezem en dan bloeden we.

Allen weenden, zoals ik denk dat jullie nu beiden doen,

Als afgunst of leeftijd uw bloed niet heeft bevroren,

Bij de droefnis van mijn zoet fluitspel

In zijn gedicht beschrijft Shelley een muzikale wedstrijd tussen Pan en Apollo. In de Griekse Mythologie was Apollo de god van de muziek, terwijl Pan was toegeschreven als de god van de rustige muziek, van de natuur of het wild, of van schaapherders en van bergen – zijn creativiteit kwam van zijn zintuigen. Deze uitdrukking van de schoonheid in de natuur en het gebruiken van de zintuigen om te voelen in plaats van te vertrouwen op het intellect wordt verder uitgedrukt in de Panfluiten. In het verhaal van Ovidius zijn „Metamorphoses” werden de fluiten gemaakt wanneer Pan probeerde de nimf Syrinx vast te houden doch moest ontdekken dat hij enkel riet kon grijpen. De schoonheid van Syrinx is vanzelf voortgegaan van haarzelf als een nimf naar haar riet-vorm ; het is deze existentiële innerlijke schoonheid die Pan onweerstaanbaar vindt – zij is niet langer denkend of voelend – met Pan is ze echt geworden.

Half man, half geit wordt Pan ook vaak geassocieerd met seks, vaak gezien met een fallus. Wanneer we kijken naar het rood in de onderste fractie dan kan deze sexuele energie of kundalini energie niet ontkend worden.

Rode energie wordt vaak geassocieerd met woede en het is interessant dat het woord Paniek komt van Pans woede wanneer hij gewekt werd uit zijn middagslaap. Dit ontwaken uit de slaap, het ontwaken uit een droom, het ontwaken uit een andere staat van zijn kan vaak vergezeld zijn door een gevoel van woede, een gevoel van boosheid, een gevoel van niet zichzelf zijn, want echt als het is dat we beginnen te ontwaken dan zien we het onbekende onder ogen, het niets of de leegte. Deze combinatie brengt ons werkelijk tot een verschillende aard van bewustzijn, het bewustzijn dat werkelijk het potentieel tot ontwaken heeft.

Baruch Spinoza, een 17e eeuwse filosoof, publiceerde veel werken met theorieën over het goddelijke in de ganse natuur. Velen noemden hem de vader van het pantheïsme. Deze geest in de natuur is ook iets dat moet vereerd worden, iets dat moet erkend worden en in onze tijd is er de noodzaak om dit terug op te rakelen. Koningin Mab en Pan doen een beroep op ons voor deze her-evaluatie.

Uitgerekend vandaag zal Mercurius direct voor de zon passeren, het vergt vijf en een half uren om het gezicht van de zon voorbij te steken ; Mercurius is 1/194e van de diameter van de zon zodus een telescoop met een zonne filter zal nodig zijn om dit te kunnen zien, indien de weersomstandigheden dit toelaten. De laatste keer dat Mercurius de zon voorbijstak, was in Mei 2016 en daarvoor was dat in 2006. Mercurius transits gebeuren gemiddeld 13 keren per eeuw.

Mercurius is de belangrijkste betekenaar van onze communicatie, op dezelfde manier reflecterend in het Turkoois, bovenste fractie van Pan, samen met analytische vaardigheden en intellect en de energie om de dingen uit te drukken, komende uit het Rood. Dit is de fles die ons kan helpen om de diepere niveaus van onze gevoelens uit te drukken vanuit de diepte van onszelf.

We komen tot een tijd waarin we bij Aura-Soma werkelijk de nadruk leggen in relatie tot sociale en media-communicaties, de energie die nodig is voor Aura-Soma om meer zichtbaar te zijn in de wereld en minder in een klein plaatsje of een nis. De manier waarop dit zich vertaalt in deze fles is maar al te duidelijk. Het is een geweldige kans voor de gemeenschap van Aura-Soma om inzicht te hebben in het systeem en haar ontplooiing om werkelijk samen te komen om de mogelijkheid te benutten waarin het bedrijf heeft geïnvesteerd in relatie tot het portaal, de website, de mogelijkheid om onze energieën te bundelen om te helpen de visie en de ondersteuning van de mensheid te volbrengen in de ontwakingsreis op dit moment in de tijd. In zekere zin is deze een voorloper van gebeurtenissen, te beginnen in 2020 dus één van de deuropeningen is ook voor de komende maanden om reflectie, groei, inspiratie, creativiteit te gronden in het dagelijks leven. De test van die doorgang 11/7 toont ons dat elke keer zich een deur opent, we misschien iets onverwachts onder ogen moeten zien, iets onbekends en de ongemakkelijke aard waar ons vertrouwen getest wordt. Er is een Essene connectie van de 11, de bloemenketen wordt getest op wat waar is en wat opnieuw moet worden geëvalueerd. Opgeteld krijgen we 9 via de 18 wat ons herinnert aan het potentieel tot ontwaken dat begon in de hybridisatie die startte in het oude Egypte en ons de mogelijkheid bood om de slang binnenin onszelf te ontwaken als deel van het hart binnenin het hart van de 9, deze creatieve kracht immer aanwezig doorheen de wereldcultuur vanaf het vroegste begin vanaf de vroegste tijden tot op de dag van vandaag. Het licht van binnen te volgen. Iets dat ik ook wens te delen is dat deze fles ook zou kunnen helpen om ons te beschermen tegen frequenties van manipulatie wanneer we er werkelijk mee werken met onze gepaste intenties.

 

In Licht en Liefde

 

 

Aura-Soma Products Ltd. Logo


Pan
B117 - Turquoise / Red
Born 11th November, 2019 at 11:11am GMT
 
I'm excited for the birth of our new bottle and it feels like another really important step in the evolution of the system. Turquoise/Red and called Pan, almost the expression of the consort to Queen Mab, a wonderful moment in time (11/11), there's so many openings for us, doorways to levels of being as the 11 is always a doorway.

When this bottle comes to be it comes through an open door predicting and inspiring us towards that which is to come.

The spirit in nature revealed in a dynamic form, the spirit of nature that is contained in all trees, plants, crystals, gems, and within ourselves; in fact the spirit of nature wherever it may exist. The Turquoise is always the creative force as its principal aspect as well as an expression of the journey; it seems to me when it is linked with the Red that that creative force really comes to Earth. That we may manifest a creativity, that we may come to understand our thoughts and feelings, our Being and how they shape our own reality. In a way it's a bottle that I feel is going to help each of us in taking responsibility for our inner journey, in a way that goes beyond projections or transference. The Turquoise we also think strongly of in relation to the journey of individuation and as more consciousness waves become available to us in the light grid upon the earth, it's as though we can become grounded and can do so in a way that has been previously less available. Activation by the elders that's necessary for the being of the Earth to support us individually and collectively in the journey towards ourselves.

Because of the obvious and profound connection with Queen Mab I wanted to quote the 'Hymn of Pan' by Percy Byshe Shelley:
From the forests and highlands
We come, we come;
From the river-girt islands,
Where loud waves are dumb
Listening to my sweet pipings.
The wind in the reeds and the rushes,
The bees on the bells of thyme,
The birds on the myrtle bushes,
The cicale above in the lime,
And the lizards below in the grass,
Were as silent as ever old Tmolus was,
Listening to my sweet pipings.

Liquid Peneus was flowing,
And all dark Tempe lay
In Pelion's shadow, outgrowing
The light of the dying day,
Speeded by my sweet pipings.
The Sileni, and Sylvans, and Fauns,
And the Nymphs of the woods and the waves,
To the edge of the moist river-lawns,
And the brink of the dewy caves,
And all that did then attend and follow,
Were silent with love, as you now, Apollo,
With envy of my sweet pipings.

I sang of the dancing stars,
I sang of the daedal Earth,
And of Heaven, and the giant wars,
And Love, and Death, and Birth-
And then I chang'd my pipings,
Singing how down the vale of Maenalus
I pursu'd a maiden and clasp'd a reed.
Gods and men, we are all deluded thus!
It breaks in our bosom and then we bleed.
All wept, as I think both ye now would,
If envy or age had not frozen your blood,
At the sorrow of my sweet pipings.

In his poem Shelley writes of a musical contest between Pan and Apollo. In the Greek Mythology, where Apollo is the god of music, Pan was attributed as the god of rustic music, of nature, of the wild, of shepherds and of mountains - his creativity comes from his senses. This expression of the beauty in nature and using the senses to feel rather than relying on the intellect is further expressed within Pan's pipes. In the tale from Ovid's 'Metamorphoses' the pipes are created when Pan attempts to hold the nymph Syrinx only to discover that he is clasping reeds. Syrinx's beauty has continued from herself as a nymph to her reed-form, it is this existential inner beauty Pan finds irresistible - she is no longer thinking or feeling - with Pan she has truly become.

Half man, half goat Pan is also very often associated with sex, often seen with a phallus. As we look at the red in the base fraction this sexual energy or kundalini energy cannot be denied.

Red energy is often associated with rage and it's interesting that the word Panic comes from Pans rage when he was woken from his afternoon sleep. This awakening from slumber, the awakening from the dream, the awakening from another state of being can often be accompanied by a sense of rage, a sense of anger, a sense of being not oneself, for truly if it is that we begin to awaken then we face the unfamiliar, the void or emptiness. This combination really brings us to a different sort of awareness, the awareness that really has the potential of awakening.

Baruch Spinoza, a 17th Century philosopher published many works theorising on the divine in all nature, many would call him the father of pantheism. This spirit in nature is also something to be revered, something to be acknowledged and in our time the necessity for it to be resurrected. Queen Mab and Pan really call upon us in this re-evaluation.

Today, Mercury will pass directly in front of the sun, it will take five and a half hours to cross the face of the sun, Mercury is 1/194th the diameter of the sun so a telescope with a solar filter will be required to see it, weather permitting. The last time Mercury crossed the sun was May, 2016 and before that in 2006. Mercury transits happen 13 times per century on average.

Mercury is the key signifier for our communication, similarly reflective in the Turquoise, upper fraction of Pan, along with analytical abilities and intellect and the energy to express it coming from the Red. This is the bottle that might help us to express the deeper levels of our feelings from the depth of ourselves.

We come to a time when in Aura-Soma we are really putting an emphasis in relation to social and media communications, the energy that is necessary for Aura-Soma to be more visible and less niche in the world. The way this translates itself in this bottle is only too apparent. It's a wonderful opportunity for the community of Aura-Soma to have an understanding of the system and its unfoldment to really come together to utilise the opportunity that the company has invested in, in relation to the portal, the website, the opportunity to bring our energies together to help to fulfil the vision and the support of humanity in the awakening journey at this point in time. In a way it's a precursor for events, beginning in 2020 so one of the doorways is also for the next few months, reflection, growth, inspiration, creativity being grounded in daily life. The test of that doorway 11/7 shows us every time a door opens we might have to face something unexpected, something unfamiliar and the uncomfortable nature where our faith is tested. There is an Essene connection of the 11, the chain of flowers being tested as to what's true and what needs re-evaluation. As it comes together as a 9 via the 18 then also it reminds us of the potential of awakening that began in the hybridisation that began in ancient Egypt and gave us the opportunity to awaken the snake within ourselves as part of the heart within the heart of the 9, this creative force ever present through world culture from the earliest beginnings from the earliest times up to the present day. To follow the light within. Something that I also wish to share is that this bottle might also help to protect us from frequencies of manipulation if we really work with it with our appropriate intentions.

With Love and Light,

Aura-Soma Products Ltd.
South Road, Tetford, Lincolnshire, LN9 6QB, United Kingdom