Menu

De korte versie:
Ik ben dol op tevreden klanten.
Als jij houdt van betrouwbare leveranciers die hun uiterste best voor je doen,
gaan we samen voor een duurzame relatie ;-)
 

Heb je liever de zakelijke versie?
Download de algemene voorwaarden hier

Algemene verkoopvoorwaarden van AuraSoma.nu

Voorafgaande bepaling: Voor overeenkomsten tussen AuraSoma.nu en haar klanten door middel van verkoop op afstand via internet, brief, telefax, telefoon, e-mail of op andere wijze gelden uitsluitend de volgende verkoopvoorwaarden.

1. Identiteit/Contact

AuraSoma.nu

Schrijverspark 43

3901 PB Veenendaal/Nederland

Eigenaar: Brigitte A. Sütmuller

Tel. +31-318-529460

info@aurasoma.nu

www.aurasoma.nu

Kamer van Koophandel Utrecht, nummer 30124207

BTW nummer 2096.31.314

Definitie van de klant/consument

De wederpartij van AuraSoma.nu, die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, waaraan AuraSoma.nu zaken verkoopt en levert, alsmede waarvoor AuraSoma.nu in voorkomend geval ook diensten verricht etc.

2. Producten

Aurasoma.nu exploiteert voor zakelijke doeleinden een internetsite onder Aurasoma.nu
Klanten hebben de mogelijkheid via deze internetsite in de onlineshop producten te verwerven. Hierbij verwijzen wij naar de op de site aanwezige catalogus. De presentatie van de producten op de internetsite vertegenwoordigt geen offerte aan de klant.

3. Hoe komt een overeenkomst tot stand

De producten worden per stuk op de internetsite van Aurasoma.nu beschreven.

De klant kan de producten, die hij/zij wil kopen, aanklikken. Vervolgens worden de producten in een virtueel winkelmandje gezet. In dit winkelmandje worden de producten verzameld en aldaar achtereenvolgens en overzichtelijk getoond en de klant als zijn/haar toekomstige bestelling weergegeven.

De klant kan de verschillende producten uit het winkelmandje verwijderen en andere producten toevoegen. Hij/zij ziet op ieder moment zijn/haar actuele keuzes.

Nadat de klant het winkelmandje met de producten heeft gevuld, geeft hij/zij aan Aurasoma.nu zijn/haar persoonlijke gegevens en het leveringsadres door. Hij/zij geeft Aurasoma.nu tevens zijn/haar geldige e-mailadres en telefoonnummer door, waaronder hij/zij voor Aurasoma.nu bereikbaar is.

De inhoud van het winkelmandje vertegenwoordigt een order in de zin van een koopovereenkomst, van de klant aan Aurasoma.nu. De klant stuurt deze order na controle van zijn/haar gegevens elektronisch naar Aurasoma.nu.

Aurasoma.nu accepteert deze order door middel van levering van de bestelde producten aan de klant.

Er bestaat geen verplichting voor Aurasoma.nu een order aan te nemen.

De weigering van een order behoeft geen verklaring en informatie hierover kan de klant per e-mail worden toegezonden.

4. Voorbehoud voor gelijkwaardige levering - indien goederen niet beschikbaar zijn, bestaat geen leveringsverplichting

Aurasoma.nu doet haar uiterste best de bestelde goederen binnen een tijdsbestek van 3 tot 20 werkdagen na ontvangst van de order te leveren. Zij is echter afhankelijk van de leveringen door de producent Aura-Soma Products Ltd. in Engeland.

Indien de door de klant bestelde producten niet direct bij Aurasoma.nu beschikbaar zijn, dan is Aurasoma.nu bevoegd, deelleveringen uit te voeren of voor deze producten van de order af te zien.

In ieder geval zal Aurasoma.nu haar klanten hierover onmiddellijk informeren.

5. Prijssamenstelling / leverings- en verzendkosten

Alle getoonde productprijzen zijn inclusief BTW.

Aurasoma.nu berekent voor iedere zending verzendkosten volgens de actuele tarieven van het gekozen post- c.q. leveringsbedrijf. Voor levering aan adressen andere dan het adres van de klant gelden andere tarieven.

Voor leveringen buiten Nederland gelden de daarvoor geldende verzendkosten.

De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

6. Wijze van betaling

Via de internetsite van Aurasoma.nu bestaat de iDEAL betalingsmogelijkheid.

7. Uitleg over ontbinding en gevolgen

Voor verzending van de bestelling aan Aurasoma.nu, dus voordat de klant de bestelling in het winkelmandje doorstuurt aan Aurasoma.nu, wordt de klant schriftelijk op het ontbindingsrecht van zijn/haar bestelling en het ontbindingsrecht van een reeds door Aurasoma.nu aangenomen bestelling en de gevolgen hiervan als volgt geïnformeerd:

De klant kan zijn orderbevestiging/aankoopovereenkomst binnen 7 werkdagen herroepen. Een verklaring of reden hoeft hij/zij hiervoor niet te geven. De herroeping dient op schriftelijke wijze te geschieden (per brief, fax, e-mail) of door terugzending van de ongeopende & onbeschadigde producten. De ontbindingstermijn begint op het moment van ontvangst van de bestelde producten, bij deelleveringen desbetreffend met de aankomst van de deelleveringen. Het moment van herroeping wordt bepaald door melding van de herroeping of terugzending van de producten, daarbij is de dag van melding of terugzending bepalend. De termijn staat vast, ook al komt de melding of terugzending later bij Aurasoma.nu binnen. De terugzending dient binnen 30 dagen na het moment van herroeping te geschieden.

De herroeping en terugzending van de producten dient te geschieden aan Aurasoma.nu, Schrijverspark 43, NL-3901 PB Veenendaal.

De herroeping en terugzending van producten heeft onderstaande gevolgen:

De aan beide zijden ontvangen prestaties dienen te worden geretourneerd en de ontvangen producten dienen te worden teruggezonden binnen 30 dagen na herroeping.

Indien de klant de ontvangen producten niet of gedeeltelijk niet, of gedeeltelijk in verslechterde toestand retourneert, dan dient de klant de waarde te vergoeden.

Producten worden in voornoemd geval op kosten van Aurasoma.nu teruggezonden.

8. Geldigheidsduur van de prijzen

Informatie over de geldigheidsduur van de prijzen wordt uitsluitend via de internetsite verstrekt.

9. Klantenservice informatie, garantstelling/garanties en beschadigde zendingen

De garantstelling volgt het Nederlandse Recht. Aurasoma.nu staat ervoor in dat de geleverde producten vrij van gebreken zijn. Gebreken aan de geleverde producten dienen onmiddellijkuiterlijk binnen 48 uur na ontvangst - te worden doorgegeven aan Aurasoma.nu.

Gebreken worden voor zover mogelijk door Aurasoma.nu verholpen door het gebrek te herstellen (verbetering) of door levering van gebrekenvrije producten met inachtneming van de daarvoor benodigde tijd.

Indien de verbeterde of nieuwe levering niet voldoet, heeft de klant na overleg met Aurasoma.nu het recht op betalingsvermindering of annulering van desbetreffende order.

Indien de klant een beschadigde zending ontvangt, wordt hij/zij geacht deze te weigeren de zending niet aan te nemen met de schriftelijke opmerking “aanname op basis van beschadiging geweigerd”.

10. Bewaren van persoonlijke gegevens

Alle in de communicatie met de klant gebruikte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Alleen die voor de afhandeling van de koopovereenkomst benodigde persoonlijke gegevens worden opgeslagen en ter afwikkeling van de overeenkomst benut.

(Alleen met nadrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant worden zijn/haar gegevens voor marketingdoeleinden gebruikt. Deze toestemming kan de klant op ieder moment zonder opgave van reden herroepen.)

11. Mogelijkheden tot correctie van een bestelling voor overeenkomstvastlegging

Telefonisch of per e-mail kan correctie van een bestelling worden uitgevoerd.

12. Therapeutische claims

De producten worden gebruikt in het Aura-SomaÒ Colour-Care-Systeem, dat zich focust op resonantie en energie velden.

Aurasoma.nu claimt noch impliceert therapeutische of healing effecten voor de fysieke systemen van het lichaam als gevolg van de toepassing/het gebruik van Aura-Soma Colour-Care producten. Dientengevolge kunnen geen therapeutische claims worden gemaakt.

13. Aansprakelijkheid

13.1         Indien door AuraSoma.nu geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van AuraSoma.nu jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "9. Klantenservice informatie, garantstelling/garanties en beschadigde zendingen" is geregeld.

13.2.         Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van AuraSoma.nu beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

13.3.         Onverminderd het bovenstaande is AuraSoma.nu  niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen van consument, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door consument.

13.4.         De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AuraSoma.nu  of zijn ondergeschikten.

13.5.         AuraSoma.nu  is overigens steeds bevoegd de schade van consument zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe consument alle medewerking zal verlenen.

13.6.         Consument is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.

14. Rechts- en forumkeuze

Het Nederlandse recht is van toepassing. Geschillen zijn uitsluitend te behandelen door de Arondissementsrechtbank te Utrecht.

Aurasoma.nu - januari 2013